حسین فتحی

تصویر وکیل

حسین فتحی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: نقده
آدرس: نقده خیابان چمران روبروی بیمارستان امام خمینی
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09121173325
    Cart