حسین چرم فروش

تصویر وکیل

حسین چرم فروش

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان حسنی برج آسمان واحد 305
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141411808
    Cart