حمید خیرزاد

تصویر وکیل

حمید خیرزاد

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه-خ برق-بعداز چهارراه مخابرات-برج جواهر-طبقه 5 واحد اول
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141410827
    Cart