حمید رضا حیدر اسدی

تصویر وکیل

حمید رضا حیدر اسدی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: نوشین شهر
آدرس: نوشین شهر خ امام جنب دفتر وکالت آقای عزیر اسکندری
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143453577
    Cart