خالد عزیزی

تصویر وکیل

خالد عزیزی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: خیابان برق برج آسمان طبقه 2 واحد 9
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09120258024
    Cart