خدیجه عبدی

تصویر وکیل

خدیجه عبدی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: بوكان
آدرس: بوکان خیابان عدالت (کمر بندی ) روبروی ساختمان دادگستری
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141842546
    Cart