خسرو ماماش خالداباد

تصویر وکیل

خسرو ماماش خالداباد

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اشنويه
آدرس: خیابان کارگر (سربازان گمنام ) کمی پایین تر از بانک تجارت
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141667598
    Cart