خلیل پرنیا

تصویر وکیل

خلیل پرنیا

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان کشتگر (دانش 1) مجتمع الماس غرب طبقه 5 واحد 510
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141453400
    Cart