داود ولی پوراورسی

تصویر وکیل

داود ولی پوراورسی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خ آهندوست ساختمان ونیز طبقه 2 واحد 8
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143480781
    Cart