رحیمه قادری خصال

تصویر وکیل

رحیمه قادری خصال

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: خیام جنوبی پاساژ استاد شهریار طبقه 5 واحد 511
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143467818
    Cart