رحیم احمدی

تصویر وکیل

رحیم احمدی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خ دستغیب روبروی مجتمع قضایی مافی
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143441077
    Cart