رحیم صناعتی

تصویر وکیل

رحیم صناعتی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: بوكان
آدرس: بوکان خیابان انقلاب نبش خیابان پیام ساختمان پست بانک طبقه سوم
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144182763
    Cart