رحیم عبدالملکی دارائی

تصویر وکیل

رحیم عبدالملکی دارائی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: بوكان
آدرس: بوکان میدان امام جنب فرمانداری
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09905442938
    Cart