رشید رشیدی قلقاچی

تصویر وکیل

رشید رشیدی قلقاچی

شماره پروانه:
تاریخ صدور: -
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: اروميه
تلفن محل کار: -
تلفن همراه:09144417155
    Cart