رضا آقازاده دکانداری

تصویر وکیل

رضا آقازاده دکانداری

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: نقده
آدرس: نقده خیابان امام مجتمع تجاری اداری بنابی طبقه دوم واحد 210
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144450950
    Cart