روژین عباسی

تصویر وکیل

روژین عباسی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: بوكان
آدرس: بوکان فلکه فرمانداری نبش آریا 1
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09122024068
    Cart