سارا شکاری

تصویر وکیل

سارا شکاری

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان دانشکده روبروی کوچه شماره هفت ساختمان تجارت ارومیه طبقه اول واحد3
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09109002729
    Cart