سجاد غلام زاده قشلاقی

تصویر وکیل

سجاد غلام زاده قشلاقی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیام جنوبی ساختمان خیام طبقه دوم
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141414723
    Cart