سعید سلمان زاده

تصویر وکیل

سعید سلمان زاده

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: مياندوآب
آدرس: ارومیه.خیابان حسنی ساختمان کیان طبقه 5 واحد 18
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09149788616
    Cart