سعید فیضی پور نای بین

تصویر وکیل

سعید فیضی پور نای بین

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خ کشتگر (دانش یک سابق) ساختمان آذربایجان طبقه ششم واحد 15
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09148541766
    Cart