سلیمان کاظم زاده کهریز

تصویر وکیل

سلیمان کاظم زاده کهریز

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: پنجراه جنب زیر گذر ساختمان ماد طبقه 2 واحد 3
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143407329
    Cart