سمیرا معین پور

تصویر وکیل

سمیرا معین پور

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه پنجراه جنب جهاد دانشگاهی ، ساختمان پرتو طبقه 2 واحد 9
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141401332
    Cart