سولماز علی ویردی زاده آذرقرابقلو

تصویر وکیل

سولماز علی ویردی زاده آذرقرابقلو

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه/خ حسنی/ برج اسمان/ط4 واحد402
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143402541
    Cart