سونیا جدی

تصویر وکیل

سونیا جدی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه پنجراه روبروی جهاد دانشگاهی ساختمان 69 طبقه اول
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09147226395
    Cart