سیما علیزاده

تصویر وکیل

سیما علیزاده

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: فلکه خیام مجتمع آذربایجان طبقه سوم واحد 14
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143409168
    Cart