شفق عزت پور جوانمرد

تصویر وکیل

شفق عزت پور جوانمرد

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: خیابان حسنی ساختمان ساختمان مهندسین 9 طبقه 4 واحد 45
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141393830
    Cart