شهرام فیضی زاده

تصویر وکیل

شهرام فیضی زاده

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: شاهين دژ
آدرس: شاهیندژ بلوار پاسداران روبروی دادگستری
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143196025
    Cart