شهلا خدری درگه

تصویر وکیل

شهلا خدری درگه

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه شهرک شمالی مجتمع لعل طبقه ششم واحد 8
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09145289890
    Cart