شهین سعیدی رضائیه

تصویر وکیل

شهین سعیدی رضائیه

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان دانش خ ارک روبروی دبیرستان لعیا ساختمان 67
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144403974
    Cart