صابر احمدزاده قبانکند

تصویر وکیل

صابر احمدزاده قبانکند

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: مهاباد
آدرس: مهاباد خیابان طالقانی غربی پاساژ سردار طبقه دوم
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09145257101
    Cart