صابر جباری قره باغ

تصویر وکیل

صابر جباری قره باغ

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان ساختمان کیان طبقه اول واحد 2
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141464019
    Cart