صابر عبداله زاده فرد

تصویر وکیل

صابر عبداله زاده فرد

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه ابتدای خ حسنی ساختمان ایپک واحد 6
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141896323
    Cart