صمد حیدرزاده شجاعی

تصویر وکیل

صمد حیدرزاده شجاعی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: خوي
آدرس: خوی خیابان امام اول خ سینا طبقه دوم بوتیک بیانی
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144627072
    Cart