صونا فرخ منش

تصویر وکیل

صونا فرخ منش

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه فلکه خیام ، ساختمان مجتمع تجاری آذربایجان طیقه 4 واحد 11
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143405957
    Cart