عباس مظهری گورچین قلعه

تصویر وکیل

عباس مظهری گورچین قلعه

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان حسنی ساختمان مهندسین 9 (ساختمان شهرداری منطقه 5) طبقه 5 واحد 54
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143486606
    Cart