عبدالحسین سید قلی زاده

تصویر وکیل

عبدالحسین سید قلی زاده

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: نوشین شهر
آدرس: ارومیه
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143417362
    Cart