عبداله باقی نژاد

تصویر وکیل

عبداله باقی نژاد

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: بوكان
آدرس: بوکان خیابان قلعه سردار
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144817563
    Cart