عبداله زلفی

تصویر وکیل

عبداله زلفی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: ارومیه
آدرس:
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144458976
    Cart