عبداله قادری چپر آباد

تصویر وکیل

عبداله قادری چپر آباد

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: پيرانشهر
آدرس: پیرانشهر خ امام روبروی دادگستری
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141662390
    Cart