عسگر صادق مقطالو

تصویر وکیل

عسگر صادق مقطالو

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان کاشانی ،چهاررراه دانشکده ، انتهای کوی چهاردهم ، ساختمان دیپلمات طبقه سوم واحد 5
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143493406
    Cart