علیجان صادق زاده

تصویر وکیل

علیجان صادق زاده

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: مياندوآب
آدرس: میاندوآب نرسیده به دادگستری روبروی دبیرستان شاهد راضیه
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141810194
    Cart