علیرضا عبداله زاده فرد

تصویر وکیل

علیرضا عبداله زاده فرد

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان حسنی برج شمس طبقه دوم واحد 7
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143467581
    Cart