علی خجسته شیشوان

تصویر وکیل

علی خجسته شیشوان

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه دانشکده اول استادان ، کوی 17 ساختمان فوقانی شهر کتاب طبقه 5 واحد 17
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144409122
    Cart