علی عباس زاده

تصویر وکیل

علی عباس زاده

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خ وحدت روبری دادسرای ارومیه
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143492694
    سبد خرید