علی عبدی

تصویر وکیل

علی عبدی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان حسنی جنب اداره ثبت
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09117602768
    Cart