علی محمد جعفری

تصویر وکیل

علی محمد جعفری

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: تكاب
آدرس: در تاریخ 90/12/17 پروانه خود را تودیع نموده اند
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143204130
    Cart