غلامرضا عباسی حدیدی

تصویر وکیل

غلامرضا عباسی حدیدی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان کاشانی خیابان کشتگر ساختمان الماس غرب طبقه اول واحد 102
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143897344
    Cart