غلامرضا مرندی

تصویر وکیل

غلامرضا مرندی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان حسنی ساختمان بهار طبقه 3 واحد 5
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144463797
    Cart