فرخ غنی زاده

تصویر وکیل

فرخ غنی زاده

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خ سرداران ساختمان سبحان 2 طبقه 4
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144480842
    Cart