فردین حسینی آلمان آباد

تصویر وکیل

فردین حسینی آلمان آباد

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خ حسنی مجتمع پزشکی هاشمی طبقه 7 واحد 703
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144480477
    Cart